Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post de fochist, perioadă nedeterminată

 • PDF

    fr titlu4

         Liceul de Arte „Regina Maria”

         Alba Iulia

      Str. Calarasi nr. 2 Alba Iulia

       Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

       A N U N Ţ 

 

               Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post de fochist,  perioadă nedeterminată.

Dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului de fochist se vor depune la secretariatul Liceului de Arte “Regina Maria”, din data de 3.01.2019, între orele 9-16.

 

  Concursul va consta din SELECŢIA DOSARELOR, PROBĂ SCRISĂ,  probă practică astfel:


 1. 1.Afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor: miercuri, 16.01.2019
 2. 2.Proba scrisă: vineri, 18.01.2019, ora 9,00

- depunere contestații probă scrisă luni 21.01.2019 între orele 9,00-10

 1. 3.Proba practică: marti, 22.01.2019, ora 9,00

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Informaţii suplimentare la secretariatul Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia str. Călăraşi nr. 2  sau la tel.0258-812473.

ACTE  NECESARE  pentru înscrierea la concurs:

 1. 1.Cerere de înscriere
 2. 2.Copia actului de identitate
 3. 3.Copii acte studii ( diploma de bacalaureat și/sau dovada absolvirii cursului de fochist )
 4. 4.Copie carte de muncă (extras – capitolul cu activitatea în muncă) / adeverinţă care să dovedească vechimea în muncă (extras REVISAL)
 5. 5.Cazier judiciar
 6. 6.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 7. 7.Curriculum Vitae
 8. 8.Copie certificat de naştere
 9. 9.Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 10. 10.Un dosar plic

 

 

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

    a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) capacitate deplină de exerciţiu;

    e) o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

    CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE

 

 1. ocalificare în domeniu
 2. oabilități de comunicare şi relaţionare;
 3. ominim 6 ani vechime
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit

 

TEMATICA DE CONCURS

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FOCHIST

 • Legea  nr. 1/2011 - Legea Educației , cu modificările și completările ulterioare ;
 • Legea nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă cu normele de aplicare

Proba practică:
– proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale
candidatului în vederea ocupării postului vacant.
Proba practică include următoarele criterii de evaluare:
– capacitatea de adaptare;
– capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
– îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
– capacitatea de comunicare;
– capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.
Proba interviu:
– în cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Interviul se realizează pe baza următoarelor criterii de evaluare:
– abilităţi şi cunoştinţe impuse de post;
– capacitate de analiză şi sinteză;
– motivaţia candidatului;
– comportamentul în situaţii de criză; iniţiativă şi creativitate.