lmap

 

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR  SEF

Perioda de concurs:  9.08.2017 – 10.08.2017

 Având în vedere:

 • §30 din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 • §III din Ordonanţa de urgenţă nr.35/2011pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale,
 • §91 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
 • §Procedura de promovare stabilită de Titlul II din Hotărârea de Guvern nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin HOTARÂREA de Guvern nr.1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr.854/11.2014.

 

Liceul de Arte “Regina Maria”  organizează la sediul său din localitatea Alba Iulia, str Calarasi nr 2  concurs pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR ŞEF – personal didactic auxiliar, cu norma întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Concursul va fi organizat în perioada 9.08.2017 – 11.08.2017 conform calendarului 

 DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: (cf. art. 6, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. 1.cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei

publice organizatoare;

 1. 2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;

 1. 3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţspecifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 2. 4.carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 3. 5.cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 4. 6.adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 5. 7.curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):

 1. 1.are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. 2.cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. 3.are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. 4.are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. 5.are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. 6.îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. 7.nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • §studii superioare (specializare – ECONOMIC, MANAGEMENT, JURIDIC, LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ);
 • §vechime în specialitate minim 5 ani;
 • §cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 • §cunoştinţe privind încadrarea personalului;
 • §cunoştinţe de utilizare şi operare PC (EXCEL, WORD, ACCES);
 • §cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR
 • §noţiuni de comunicare în relaţii publice;
 • §disponibilitate la timp de lucru prelungit;

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI

 • §Respectarea planurilor manageriale ale şcolii
 • §Capacitatea de organizare a muncii
 • §Organizare şi coordonare
 • §Analiză şi sinteză
 • §Planificare şi acţiune strategică
 • §Control şi depistare a deficienţelor
 • §Rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor
 • §Excelentă comunicare orală şi scrisă
 • §Lucru efficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia
 • §Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului
 • §Realizarea planificării calendaristice a compartimentului
 • §Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare
 • §Folosirea tehnologiei informatice în proiectare
 • §Organizarea documentelor oficiale
 • §Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor
 • §Asigurarea evidenţei ordonării şi arhivării documentelor unităţii
 • §Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programele EDUSAL, REVISAL, SIIIR, PROGRAM ELEVI  etc.
 • §Elaborarea de procedure operaţionale
 • §Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului
 • §Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment
 • §Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • §Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
 • §Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră
 • §Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar
 • §Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii
 • §Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului
 • §Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor  aflate în sfera sa de responsabilitate
 • §Respectarea ROFUIP, ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ

 

Comportamentul şi conduita: 

 • §Să aibă un comportament şi o conduit adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

 

Cerinţe psihologice; 

 • §Asumarea responsabilităţii;
 • §Rezistenţa la sarcini repetitive;
 • §Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • §Echilibru emotional.

 

SARCINI DE SERVICIU: 

 1. 1.Este responsabil cu evidenţa personalului didactic şi nedidactic;
 2. 2.Întocmeşte documentele de personal pentru angajaţii unităţii şcolare, la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director şi în termen. Răde exactitatea datelor înscrise în aceste documente.
 3. 3.Completează actele de studii ale absolvenţilor duplicatele actelor de studii, foi matricole. Se ocupă de completarea registrelor matricole;
 4. 4.Întocmeşte dosarele elevilor înscrişi la examenul de bacalaureat, Nivel 3,4 şi le pune la dispoziţia comisiei, după ce au fost verificate şi aprobate de directorul/directorul adjunct al unităţii şcolare;
 5. 5.Gestionează şi asigură arhivarea şi siguranţa actelor de studii la nivelul unităţii de învăţământ;
 6. 6.Face parte din Comisia SIIIR;
 7. 7.Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unităţii de învăţământ;
 8. 8.Păstrează şi aplică sigiliul şcolii potrivit reglementărilor legale şi ale regulamentelor/procedurilor existente la nivelul unităţii de învăţământ;
 9. 9.Se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, decrete, ordine, regulamente, instrucţiuni, metodologii);
 10. 10.Întocmeşte statele de plată potrivit condicii de prezenţă;
 11. 11.Face parte din Comisia pentru burse şi alte forme de sprijin material.

 

GRAFIC DE DESFĂŞURARE

 1. 1.depunerea dosarelor –.07.2017-04.08.2017 în intervalul orar 9.00-15.00, înlucrătoare, la secretariatul şcolii;
 2. 2.selecţia dosarelor depuse –.08.2017
 3. 3.afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse –.08.2017
 4. 4.depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse –08.08.2017 între orele 09.00-12.00
 5. 5.afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a selecţiei dosarelor-08.08.ora 16,00
 6. 6.susţinerea probei scrise –09.08.2017, ora 10.00;
 7. 7.susţinere proba practică –0.08.2017, ora 10.00
 8. 8.susţinerea interviului –.08.2017, ora 09.00
 9. 9.afişarea rezultatelor finale –.08.2017, ora 14.00
 10. 10.depunerea contestaţ-  12.08.2017, orele 9,00 – 13,00
 11. 11.afişarea rezultatelor după contestaţ12.08.2017  ora 16,00

 

TEMATICA CONCURSULUI

 1. 1.Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
 2. 2.Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar;
 3. 3.Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar;
 4. 4.Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
 5. 5.Duplicate ale actelor de studii;
 6. 6.Documente şcolare;
 7. 7.Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 8. 8.Arhivarea şi circuitul documentelor;
 9. 9.Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL,SIIIR, BAZA PROPRIE DATE ELEVI .

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a postului de secretar şef

 1. 1.Legea 1/201 1- Legea Educaţiei Naţionale;
 2. 2.OUG 21/2012 – privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale;
 3. 3.OMEC 5115/2014 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 4. 4.Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 5. 5.Legea 63/2011 – privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar;
 6. 6.O.U.G. 19/2012 – privind recuperarea reducerilor salariale;
 7. 7.H.G. 286/2010 – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 8. 8.H.G. 250/1992, actualizată – privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariatiilor din administraţia publică,din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 9. 9.Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Legea Educaţie Naţionale aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011;
 10. 10.10.Legea 263/2010, actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice;
 11. 11.Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN 44990/1999;
 12. 12.HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar “Euro 200”
 13. 13.Ordin MECTS 1488/2004 – privind aprobarea criteriilor “Bani de liceu”
 14. 14.Ordin 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat;
 15. 15.Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat ;
 16. 16.Ordin 5565/31.10.2011 – Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 17. 17.Regulament privind regimul ştampilelor şi sigiilor;
 18. 18.H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor;
 19. 19.19.Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 20. 20.Legea 16/996 Legea Arhivelor Naţionale;
 21. 21.O.M . 1350/2007 – stabilirea cuantumului pentru plata cu ora;
 22. 22.OUG nr 10/2008 – salarizarea personalului nedidactic din învăţământ;

 

NOTĂ:

- Conform HG 286/2011sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 70 puncte; sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim70 puncte

- Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus într–un dosar cu şină.

- Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare  telefon: 0258 812 473

 

 

DIRECTOR,

PROF. FERARU STELIAN

 

 

 

 

Vineri, 14 Iulie 2017 11:14

Anunt Concurs Secretar

 lmap

 

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual pe perioada nedeterminată, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

 

Denumirea postului :

 

        -  1 post secretar sef  post contractual pe perioada nedeterminată

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

-       vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 5 ani

-       nivelul studiilor: studii superioare ;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

Proba scrisă:- data de 09.08.2017, ora 10.00, la sediul  Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

Proba practică: - data de 10.08.2017, ora 09.00, la sediu Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

Interviu: - data de 11.08.2017, ora 09,00, la sediu Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  04.08.2017, la sediul Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

Date contact: str.Călărașilor  nr.2 Alba Iulia tel.: 0258812473.

 

 

       DIRECTOR,

       PROF. STELIAN FERARU 

TTE LAVA este un proiect pentru învăţare de limbi străine. Elevi români şi letoni cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani vor exersa activ limba engleză şi vor învăţa limba ţării partenere. Pe o perioadă de doi ani şcolari (2012-2014), elevii vor utiliza artele vizuale precum pictura, sculptura, fotografia, desenul, e-arta şi teatrul  pentru a crea un pachet de învăţare a limbii române şi letone.

Programul - Învăţare pe tot parcursul vieţii

Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar primit de la Comisia Europeană în cadrul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii. Conţinutul acestui material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei este folosit.

 

COMENIUS – PARTENERIATE ŞCOLARE – PROIECTE BILATERALE

Titlul proiectului:

TTE LAVA – Train Ticket to Europe. Language Awareness through Visual Arts

Număr de referinţă:

COM-12-PBL-27-AB-RO-LV

 

Parteneri:

Liceul de Arte Alba Iulia, Romania (coordonator)

Daugavpils 2. vidusskola, Letonia (partener)

Elevi implicaţi:

20 de elevi din clasele a X-a şi a XI-a de muzică şi arte plastice şi arhitectură vor fi implicaţi direct în toate activităţile de învăţare a limbii letone şi de elaborare a unui pachet lingvistic, vor participa la mobilitatea transnaţională care va avea loc în Letonia în luna aprilie 2013 şi vor primi în schimb de clase 20 de elevi letoni în luna noiembrie 2014. 350 dintre elevii Liceului de Arte vor beneficia direct sau indirect în urma activităţilor proiectului.

Descriere:

TTE LAVA este un proiect pentru învăţare de limbi străine. Elevi români şi letoni cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani vor exersa activ limba engleză şi vor învăţa limba ţării partenere. Pe o perioadă de doi ani şcolari (2012-2014), elevii vor utiliza artele vizuale precum pictura, sculptura, fotografia, desenul, e-arta şi teatrul  pentru a crea un pachet de învăţare a limbii române şi letone. Acest pachet reprezintă bagajul lor lingvistic într-o călătorie de descoperire a unei culturi noi, iar staţiile de oprire în această călătorie vor fi România şi Letonia. La finalul acestei călătorii culturale şi lingvistice, elevii vor fi familiarizaţi cu o cultură şi o limbă europeană diferită de cea proprie.

Activităţile proiectului includ:

-          Schimb de clase în care elevii vor interacţiona formal şi informal: elevii români vor petrece 10 zile în Letonia în aprilie 2013, iar elevii letoni vor petrece 10 zile în România, în noiembrie 2014;

-          Elevii vor participa la 30 de ore de pregătire intensivă în limba ţării partenere: 20 de ore de pregătire intensivă cu profesori letoni şi 10 ore de fixare cu profesori români;

-          Crearea unui pachet lingvistic ce cuprinde suport textual (caiet de lucru), suport vizual (ilustraţii, postere, elemente de artă vizuală, filme) şi suport audio (un fragment din Shakespeare în limba letonă, expresii şi scurte conversaţii în limba letonă);

-          Materialele text, vizuale şi audio vor fi încărcate într-o clasă virtuală pe twinspace numită TTE LAVA Language Store (Magazin Lingvistic TTE LAVA), iar elevii români şi letoni vor putea învăţa, interacţiona şi propune idei în această clasă virtuală;

-          Redactarea unei versiuni de opţional pentru învăţarea limbii letone;

-          Un fragment dintr-o piesă de teatru shakespeariană va fi jucat în limba română şi letonă.

Aceste activităţi vor conduce la atingerea obiectivelor specifice acestui proiect care sunt învăţarea de limbi străine într-o manieră inovativă, dialogul interetnic şi intercultural în Uniunea Europeană.

CONSFATUIRILE NATIONALE ALE INSPECTORILOR DE ARTE DIN TARA LA LICEUL DE ARTE ALBA IULIA in perioada 3-5 sept. 2012
La aceste consfatuiri au participat un numar de 47 de inspectori si metodisti cu muzica/arte plastice.

Sesiunile de comunicari au fost coordonate de catre d-l Inspector general de arte din MECTS prof. dr. Adrian Braescu.

Organizatorii consfatuirilor au fost ISJ Alba prin Insp. sc. de specialitate arte prof. Daniela Fivi Rus si de catre Liceul de Arte Alba Iulia.

Pe langa comunicarile din cadrul Consfatuirilor, participantii au vizitat cetatea Alba Carolina, Catedrala Romano-catolica, Catedrala Reantregirii avand ca ghid pe muzeograful Liviu Zgarciu si Biblioteca Batthyaneum prezentata de prof. dr.Doina Hendre Biro.